در هنگام خرید و فروش ملک یا عقد بیع ممکن است اختلافاتی میان طرفین فروشنده و خریدار ایجاد شود. یکی از موضوعات مورد اختلاف ، عدم رعایت شروط قرارداد در ارتباط با نحوه پرداخت وجه نقد یا ثمن معامله است که بدلایلی پرداخت نمیشود و در نهایت موجبات طرح دعاوی حقوقی در مراجع قضایی را فراهم می آورد.
 چنانچه به هر دلیلی خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت ننماید فروشنده میتواند از طریق مراجع قضایی با تنظیم و تقدیم دادخواست ، الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را بخواهد.

فروشنده برای مطالبه ثمن قرارداد از کجا شروع کند؟

فرض کنید فروشنده یک ملک ، قراردادی را با خریدار امضاء نموده باشد. خریدار  قرار بوده در سه مرحله ثمن معامله را پرداخت نماید . اما بعد از پرداخت اولین مرحله ، از پرداخت مراحل دوم و سوم مابقی ثمن معامله امتناع نموده باشد.
در اینجا فروشنده میتواند بعد از اینکه اطمینان یافت خریدار به هر دلیل نمیخواهد مابقی ثمن معامله را بپردازد ، از طریق دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد طرح دعوا نماید.
البته برای شروع ، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن قرارداد را تنظیم و تقدیم کند.

شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی؟

اگر میزان مطالبه فروشنده ، از بیست میلیون تومان کمتر باشد باید به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مراجعه نماید. در غیر این صورت ، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

نحوه برخورد دادگاه و صدور رای

با تقدیم دادخواست الزام خریدار به ثمن معامله ، تاریخ مشخصی برای جلسه رسیدگی تشکیل و به طرفین ابلاغ میگردد.
چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده حق را به فروشنده دهد ، قاضی در دادنامه صادره ، رای قطعی را به نفع خواهان انشاء خواهد نمود.
پس از ابلاغ اجراییه به خوانده ، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده میشود.
برای اینکه مبلغ مورد حکم از خوانده گرفته شود میتوان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کرد.
چنانچه اموالی از خوانده در دسترس نباشد برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، میتوان از طریق استعلام از شهرداری ، بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگانها ، اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کرد.
پس از ارزش گذاری اموال ، توسط کارشناس رسمی دادگستری ، مال توقیف شده به فروش میرسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود.
اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له (خواهان) میتواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بکند.
اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد ، به خریدار منتقل شده باشد ، امکان توقیف ملک جهت تودیع ثمن معامله یا قرارداد و خسارت وجود دارد.

هزینه تسلیم ثمن

در دعوای مطالبه ثمن قرارداد یا الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله ، هزینه تسلیم ثمن بر عهده خریدار است. اما ممکن است طرفین بر خلاف آن تراضی کنند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

دادخواست مطالبه ثمن یا دادخواست مطالبه وجه نقد
ممکن است در هنگام عقد قرارداد ، خریدار به فروشنده چک مدت دارد برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد. در این موارد دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه نماید.

اما اگر چک تحویل فروشنده نداده باشد ، دادخواست مطالبه ثمن تنظیم و به دادگاه تقدیم میشود.

خسارت تاخیر تادیه ثمن

اگر مبلغ ثمن ، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد خواهان میتواند ضمن تنظیم دادخواست ، خسارت تاخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند. البته اگر در قرارداد ، وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.