دعوت عمومی

در خصوص مزایده های اجباری و به دستور دادگستری، دادگاه بر مبنای مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی با رعایت ضوابط و شرایط اقدام به درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های محلی نموده و در صورت نبود روزنامه اقدام به چسباندن آگهی در محل وقوع مال و معابر می نماید.
فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز باشد. هریک از طرفین در صورت تمایل ، می توانند جداگانه نیز اقدام به نشر آگهی نمایند.

تعیین قیمت پایه

قیمت پایه توسط کارشناس تعیین می گردد . سایر افراد بر مبنای قیمت پایه ، قیمت پیشنهادی را با هدف برنده شدن در مزایده اعلام مینمایند. در واقع قیمت پایه قیمتی است که پیشنهاد قیمت ها باید بر مبنای آن شروع شود.
در تعیین قیمت پایه در مزایده های دادگستری به محض تعیین قیمت توسط ارزیاب ، نظر وی برای طرفین ابلاغ و هریک از آنها سه روز مهلت دارد تا اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری را اعلام نماید.

پرداخت ده درصد بهای مال

پس از برنده شدن مزایده توسط بالاترین پیشنهاد دهنده قیمت، در مزایده های دادگستری نفر اول باید ده درصد از بهای پیشنهادی را به مامور اجرا و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه تقدیم دادگاه نماید. در صورت عدم ایفای تعهد و عدم پرداخت مابقی مبلغ ، وجه پرداختی جهت هزینه آگهی ضبط و مزایده تجدید می گردد.

تسلیم مال و اعطای سند رسمی

تسلیم مال فقط با پرداخت تمام بها صورت می گیرد و پس از آن ، سند رسمی به نام فرد خریدار می گردد. در صورت عدم حضور محکوم علیه (فرد محکوم شده) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌ می‌نماید.