صلح عمری از جمله واژگان حقوقی است که ممکن است با آن مواجه شده باشید. در این نوشتار ضمن ارائه تعریفی ساده از این واژه حقوقی، در خصوص فروش ملک صلح عمری نیز مطالب مفید و کاربردی را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

تعریف صلح عمری

صلح عمری عقدی است که بر اساس آن شخص حق استفاد از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود، عمر متصالح (شخصی که با او صلح شده است) یا عمر شخص دیگر برای خود نگه می‌دارد و عین مال را به متصالح واگذار می‌نماید.

عموماً صلح عمری در موردی منعقد می‌شود که پدر یا مادر تصمیم دارند ملکی را به یکی از فرزندان خود واگذار نمایند که او مالک ملک باشد. اما می‌خواهند تا خودشان زنده هستند حق استفاده از ملک متعلق به خود آن‌ها باشد. در این صورت عین ملک منتقل می‌شود اما حق استفاده از ملک برای مالک باقی می‌ماند.

فروش ملک صلح عمری

در خصوص ملکی که با صلح عمری به دیگری منتقل می‌شود باید گفت که مالک به مدت عمر شخصی که در قرارداد انتقال می‌آید، حق استفاده از ملک را ندارد. در واقع در این مدت حق استفاده متعلق به دیگری است. لازم به ذکر است، این موضوع مانع از این نیست که مالک نتواند با رعایت حق عمری ملک را به دیگری واگذار نماید. بنابراین چنانچه خریدار از حق عمری آگاه باشد و با رعایت حق عمری ملک را بخرد این معامله صحیح است و می‌تواند به همین شکل ملک به خریدار منتقل شود.

تعریف حق رقبی و سکنی

حق انتفاع از ملک می‌تواند تحت هر یک از عناوین عمری و رقبی و سکنی باشد:

حق عمری: در حق عمری، حق انتفاع به مدت عمر شخصی واگذار می‌شود؛

رقبی: در رقبی، حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می‌شود؛

سکنی: در سکنی، حق انتفاع مربوط به سکونت در ملک است. قانون مدنی برای هر یک از این موارد تعریفی ارائه می‌نماید:

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

– ماده ۴۰ قانون مدنی:

«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

– ماده ۴۱ قانون مدنی:

«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد».

– ماده ۴۲ قانون مدنی:

«رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد».

– ماده ۴۳ قانون مدنی:

«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود».

تنظیم سند صلح عمری

در صلح عمری سند انتقال همانند موارد معمول تنظیم شده و مالکیت ملک به انتقال گیرنده منتقل می‌شود. اما انتقال دهنده حق استفاده از ملک را به مدت عمر خود یا شخصی ثالث برای خود نگه می‌دارد. این موضوع در سند انتقال ذکر می‌شود. در این صورت انتقال گیرنده یا خریدار تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اقدامی در مورد ملک نماید که با حق عمری منافات داشته باشد. اما می تواند نسبت به انتقال ملک خود با رعایت حق عمری اقدام نماید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.