برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی غیر منقول)

مشخصات طرفین:

خواهان: مشخصات خریدار

خوانده: مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: 1- اعلام بطلان عقد : مبایعه نامه مورخ …… به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقدموضوع و بهای أنبيع ومقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ .. ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ لغایت اجرای حکم و خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات: -۱ دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی 2- فتوکپی مصدق بيع مورخ شماره……۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی بخش…../ دادگستری شهرستان…..

سلام علیکم – احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر میدارد عقد بیع مورخ….. مابین صحابه دعوی نسبت به ششدانگ یک……… به شماره پلاک ثبتی… بخش…… واقع در….. دلایل ذیل شایسته بطلان است:

چه اولا: معامله انجام شده جزء عقود معین بوده و راجع به مال غیر منقول است و مبلغ ….. ریال بابت آن پرداخت شده است و ثانیا در بند…. این مبایعه نامه به شماره ……. شرط شده مشتری مادام العمر حق فروش و انتقال به غیر این رقبه را ندارد

ثانیا: به موجب مستفاد از قانون مدنی: -۱ مقتضای ذات عقد عبارت از امری که عقد برای پیدایش آن منعقد میگردد و میتوان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست ۲-هر نوع از عقود مقتضای مخصوصی دارد که مستقیم به سبب آن حاصل میگردد.

ثالثا: در صورتی که شرطی در عقد شود که بر خلاف مقتضای ذات آن عقد ،باشد بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل میشود زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضای آن میگردد و تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضا میشود و نتیجه عقد مزبور که اثبات مقتضا و نفی آن در آن واحد است عدم حصول آن عقد خواهد بود زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط به علامت تضاد بین آن دو خنثی شده و هر دو باطل میشوند فلذا گاه عقد شرط شود که مشتری مالک مبیع نگردد یا حق فروش و انتقال را به نحو هر در بيعمادام العمر ندارد در اثر تضاد بین شرط و مقتضا عقد بیع باطل میشود که در ما نحن فيه بنا به دلائلی که ذکر آن رفت شرط یاد شده شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع بوده و باعث تضاد و در نتیجه بطلان عقد گردیده است بنائاً به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به بند (۱) ذیل ماده ۲۳۳ قانون مدنی، و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر اعلام بطلان عقد مبایعه نامه در جزء اول و صدور حکم در جزء دوم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت با تشکر و تجدید احتراماستدعاست

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه
نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مطالبه ثمن ناشی از دادرسی(دعوی مالی غیرمنقول)