دادخواست ایفای ناروا از سوی ضامن و رجوع به مضنون عنه به علت صدور حکم اعسار/ورشکستگی مضمون له (سابق)

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات ضامن

خوانده: مشخصات مضمون عنه

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ……. ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ……. لغایت اجرای حکم ضمن احتساب كليه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده تسبیب به شرح متن ذیل

دلایل و منضمات: 1- دلیل سمت / فتوکپی مصدق کارت ملی 2- فتوکپی مصدق قبض واریز وجه 3- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ….. مورخ …. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی ….. 4- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان

سلام علیکم با احترام به استحضار میرساند:

۱- بعنوان ضامن ضمانت پرداخت بدهی خوانده محترم مضمون عنه به مبلغ … ریال «له» آقای….. نمودم.

۲- خوانده بدون آگاه ساختن اینجانب بعنوان ضامن، طلب مضمون له یاد شده را در تاریخ پرداخت نموده است.

۳- بعلت عدم اطلاع از ما وقع اینجانب نیز در تاریخ …… مبلغ …… ریال به حساب مضمون له واریز نمودم.

۴- با وصف فوق ایفاء ناروای دین و عدم استحقاق مضمون له محرز و ثابت گردید و علیه مشارالیه دادخواستی تقدیم شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی ….. شد که با دعوی اعسار مطلق نامبرده / حکم ورشکستگی / مواجه و عملاً موفق به رسیدن به حق خود نشدم (فتوکپی مصدق دادنامه شماره …. مورخ ….. تقديم است).

۵ـ مستفاد از قانون مدنی هرگاه مضمون عنه، بدون آگاه ساختن ضامن طلب مضمون له را بپردازد، ضامن بری میشود(م. ۷۱۷ ق.م). پس اگر ضامن در چنین حالتی دوباره دین را به مضمون له پرداخت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد فقط حق رجوع به مضمون له را دارد (مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م) لکن چون برای مدیونی که به اذن و خواهش او دیگری ضامن دینش شده است این تکلیف عرفی وجود دارد که ضامن را از تادیه دین آگاه سازد و هر گاه از این بی مبالاتی، زیانی به ضامن برسد باید جبران کند که در ما نحن فیه با صدور حکم بر اعسار / ورشکستگی مضمون له، حق رجوع به مضمون عنه بر مبنای قاعده تسبیب ممکن گردیده است.

بنائا علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به قاعده فقهی تسبیب و مواد ۳ و ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام