دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع|ملکبانان

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع|ملکبانان

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع مشخصات طرفین خواهان: مشخصات احد از شرک خوانده: مشخصات احد از شرکا اوکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای أن: اعلام بطلان تقسیم و تقسیم نامۀ حصۀ مشاع مورخ …. به شرح...
نمونه دادخواست مطالبه ارش|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ارش|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خریدار کالای معیوب خوانده: مشخصات فروشنده کالای معیوب وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه ارش مبیع معیوب بدواً ملازم با اثبات...
نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره|ملکبانان

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره|ملکبانان

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم تعيين عوض مشخصات طرفین خواهان: مشخصات موجر خوانده: مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان عقد اجاره مورخ / شماره...
نمونه دادخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس|ملکبانان

منع مستاجر از انجام کار رقابتی ممنوع / مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس رسمی مشخصات طرفین خواهان: مشخصات موجر خوانده: مشخصات مستاجر وکیل یا نماینده قانونی: شخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: ١- منع مستاجر از انجام کار ممنوع...
نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل یا پرداخت عوض|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل یا پرداخت عوض|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل / پرداخت عوضمبیع تلف شده قبل از تسلیم آن (ضمان معاوضی) مشخصات طرفین خواهان: مشخصات مالک (فروشنده) خوانده: مشخصات خریدار وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام...