شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

مطالبه خسارت قراردادی (نکات مهم،نمونه رای و دادخواست)  نکات مهم خسارت قراردادی :  1- اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همانوجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد. 2- اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت...
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

✅قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند. 🔻مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده...