با دستور دادستان کل کشور، مراجع قضایی مکلف شدند خودرو و طلا را به عنوان وثیقه از شهروندان بپذیرند.

با دستور دادستان کل کشور، مراجع قضایی مکلف شدند خودرو و طلا را به عنوان وثیقه از شهروندان بپذیرند.

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار دادخودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند دادستانی کل کشور در...