معامله نیابتی چیست و انواع ان کدامند؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

معامله نیابتی چیست و انواع ان کدامند؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

معامله به وسیله وکیل طق ماده ۶۵۷ قانون مدنی وکالت به عقدی می‌گویند که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده خود می‌کند. وکابت جزء عقود جایز محسوب می‌شود، به همین دلیل وکیل یا موکل هر زمان که اراده کنند می‌توانند آن را برهم بزنند. مگر در...