بررسی حق شفعه در ملک مشاع|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

بررسی حق شفعه در ملک مشاع|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

قانون مدنی مشاع را در ماده 571 درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا...
استعلام وضعیت ثبتی املاک چه فایده ای دارد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

استعلام وضعیت ثبتی املاک چه فایده ای دارد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

 به موجب ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک، در محل هر شهرستان یک اداره ثبت اسناد و املاک تشکیل می گردد.. مطابق با قانون مزبور در مورد هر کدام از املاکی که در قلمروی ایران وجود دارند، می بایست فرایند ثبت ملک تکمیل گردد. در این نوشتار به بررسی مهمترین نکات حقوقی در...
قرارداد اجاره را به چه صورت می توان فسخ کرد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

قرارداد اجاره را به چه صورت می توان فسخ کرد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

قرارداد اجاره از نظر قانون مدنی ایران به موجب ماده 466 قانون مدنی اجاره قراردادی است که مالک ، مال خود را به مستاجر می دهد که مستاجر از منافع آن استفاده کند و البته ممکن است مورد اجاره اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. امروزه علاوه بر اجاره خانه ،آپارتمان ،برای سکونت ،...
نمونه دادخواست فسخ قرارداد|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

نمونه دادخواست فسخ قرارداد|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

مشخصاتطرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان- کوچه-پلاک-کدپستیخواهان خوانده وکیل تعيين خواسته وبهاي آن صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به ريال و استرداد وجوه پرداختي به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين...
چطور می توان اجور معوقه را از مستاجر گرفت؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

چطور می توان اجور معوقه را از مستاجر گرفت؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

مطالبه اجور معوقه میبایست با ارائه و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح انجام پذیرد بدین صورت که ضمن تقدیم دادخواست باید مدارکی دال بر عدم پرداخت اجور ضمیمه گردیده و کپی مصداق اجاره نامة تنظیم شده که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است را نیز به پیوست دادخواست تقدیم...