نمونه رای تخلیه محل کسب|ملکبانان

نمونه رای تخلیه محل کسب|ملکبانان

در گذشته های نه چندان دور ( قبل از سال 1376) به تشخیص قانونگذار و بنا بر مصالحی که در آن زمان تشخیص داده شده بود انقضاء و پایان مدت اجاره دلیل تخلیه نبود و ضرورتاً باید یکی از دلایل مذکور در ماده 14 یا 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال...
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از اتهام تغییر کاربری غیر مجاز|ملکبانان

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از اتهام تغییر کاربری غیر مجاز|ملکبانان

قانونگذار در سال 1374 با قصد حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از نابودی باغات و مزارع اقدام به وضع مقرراتی به این منظور نمود و برای مرتکب تحت شرایطی جریمه در نظر گرفته شد که بعدا در سال 1385 این مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و دستخوش تغییراتی شد با...
نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تهرانبا سلام احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از تجديد نظر خوانده (خانم مريم ….) در پاسخ به تجديد نظرخواهي آقايان محمود … و رضا …..، مراتب زير را به استحضار مي رسانم:1- تجديد نظرخواهان...
طرق انحلال و پایان وکالت دادگستری|ملکبانان

طرق انحلال و پایان وکالت دادگستری|ملکبانان

انقضای وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل: موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند و نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و در بر هم زدن وکالت آزاد است.  عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد. چنان که هر گاه موکل عملی را که مورد...
بررسی شرایط صحت معامله|ملکبانان

بررسی شرایط صحت معامله|ملکبانان

معامله، عقد و قرارداد هر سه به یک معنا بکار می رود و تعهد نتیجه عقد است. قرارداد گاهی اثر خود را به صورت آنی و قهری و به صرف انعقاد بر جا گذاشته و گاهی تعهدی ایجاد میکند که متعاقب عقد طرفین باید به آن عمل نمایند. عقد و...