تعهدات طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعهدات طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعهدات مالک در مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به نظر نمی رسد.وی تعهدی اصلی تر و مهم تر از تسلیم و اقباض زمین به مجری طرح داشته باشد و در واقع با توجه به ذات این عقد می توان گفت نه تنها هیچ شرطی که بر خلاف این موضوع باشد، صحیح...