دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات احد از شرک

خوانده: مشخصات احد از شرکا

اوکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای أن: اعلام بطلان تقسیم و تقسیم نامۀ حصۀ مشاع مورخ …. به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهى تسبيب.

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک):

۱- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق سند مالکیت ۳۔ فتوکپی مصدق تقسیم نامه عادی مورخ …… 4- عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی ۵- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان …

سلام علیکم – احتراماً به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر می دارد:

۱- به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی …… بخش…… موکل به نحو اشاعه و تساوی مالکششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت…… متر مربع واقع در ……. با خوانده محترم میباشد.

۲- در تاریخ ……. با ،تراضی تصمیم به تقسیم حصۀ مشاع و تعیین حد و مرز گرفته شده و تقسیم با تعیین | متراژ طول و عرض حصۀ هر یک از طرفین معلوم و در تاریخ…….. مکتوب گردید.

۳- اخیراً کاشف به عملآمد با ضرب طول و عرض حصه تقسیم شده موکل در حدود …. متر مربع به غلط تقسیم شده است.

4- به موجب مستفاد از قانون مدنی اشتباهی مستند بطلان قرار میگیرد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصۀ مشاع موثر باشد و غلط باید در اصل تقسیم باشد که در ما نحن فيه غلط در اصل تقسیمحادث شده است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به مواد ۶۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی | مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و سپس اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحتاستدعاست.

با تشکر و تجدید احترام