دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله با خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات فروشنده

خوانده: مشخصات خریدار

وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل

تعیین خواسته: مطالبه تتمه ثمن معامله مورخ ۸۶/۱۲/۷ به مبلغ ۱۲۸ میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ ۹۰/۱۱/۱۰ لغایت اجرای حکم ضمن احتساب خسارات ناشی از دادرسی / بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست: 1-دلیل سمت / فتوکپی مصدق کارت ملی 2-فتوکپی مصدق بیع نامه 3-فتوکپی مصدق سند مالکیت 4-محتویات پرونده ۹۱۰۰۲۲ مطروحه در شعبه ششم حقوقی …..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان ……

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر میدارد:

1-عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ ۸۶/۴/۷ دلالت بر فروش ششدانگ یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی۱۴۲/۳۰۳۱ واقع در به مساحت حدود ۷۵ متر مربع به مبلغ ۴۴۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال دارد.

2-سند رسمی در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۰ آماده انتقال به نام خوانده بوده که خوانده با وصف اعلام آمادگی توانایی پرداخت تتمه ثمن را نداشته است که ریز آن به شرح زیر است:

الف- مبلغ ۱۱۲/۵۰۰ میلیون ریال باقیمانده از اصل ثمن معامله

ب- اضافه متراژ ۱/۵۷ متر مربع به ازای هر متر مربع ۵۹۰ هزار تومان معادل ۹ میلیون ریال (ج) توافق جهت نصب درب ضد سرقت به جای درب معمولی که ما به التفاوت آن ۶۵۰ هزاررسمیانتقال را دریافتتومان شده و جمع کل ۱۲۸ میلیون ریال میباشد.

3-حالیه خوانده با مراجعه به شعبه ششم حقوقی….. الزام اینجانب به تنظیم سند در حالیکه هنوز تتمه ثمن را نپرداخته است.

رسیدگی و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق . ا.د.م. صدور حكم به شرح ستون خواسته تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام