مطالبه اجور معوقه میبایست با ارائه و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح انجام پذیرد بدین صورت که ضمن تقدیم دادخواست باید مدارکی دال بر عدم پرداخت اجور ضمیمه گردیده و کپی مصداق اجاره نامة تنظیم شده که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است را نیز به پیوست دادخواست تقدیم نمود.

تفاوت دعاوی مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوقه

تفاوت دعوای مطالبه اجرت المثل با مطالبة اجور معوقه در این است که مطالبة اجور معوقه در جایی مطرح است که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی اجرت المثل زمانی مطرح است که قرارداد اجاره موجود نباشد و یا مدت آن منقضی شده باشد و یا تصرفات بصورت غصبی و بدون اذن یا توافق مالک باشد.

آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟

دعاوی اجور معوقه هزینه دادرسی داشته و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت گردد که پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر قابلیت وصول از مستأجر را دارد.

چه مدارکی برای شکایت در مطالبه اجور معوقه باید ارائه کرد؟

برای مطالبة اجور معوقه باید ضمن تنظیم دادخواست و بیان خواستة خود در ستون دادخواست و شرح خواسته در متن دادخواست مدارک دیگری من جمله کپی مصدق اوراق شناسایی و هوتی، کپی مصدق اجاره نامه تنظیمی فیما بین طرفین و کپی مصدق اسناد مالکیت ضمیمه دادخواست شده و بدادگاه تقدیم گردد.

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه همان دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه بوده که در اختیار عموم قرار داده می شود و ضمن ثبت مشخصات خواهان و خوانده، خواستة خواهان باید در ستون خواسته و میزان آن که باید مبلغ مورد ادعا در آن تصریح شود و نیز مدارک و دلایلی که قرار است به دادگاه تقدیم شود در ستون دلایل و منضمات و در صورت داشتن وکیل مشخصات وکیل خواهان در آن درج شده و در قسمت توضیحات، مشروحاً خواستة خود را توضیح و شرح نماید و ذیل آنرا امضا کند.

دادخواست تخلیه و مطالبه اجور معوقه

دادخواست تخلیه و مطالبه اجور معوقه همچنان که در سوالات قبلی شرح داده شد در فرمهای چاپی و درج مشخصات خواهان و خوانده و نیز تعیین خواسته و میزان آن و دلایل خواهان که منجر به طرح دعوی گردیده و نیز شرح خواسته در متن دادخواست باید تنظیم و به دادگاه صالح ارائه گردد.

نمونه رأی مطالبه اجور معوقه

رأی مطالبه اجور معوقه بدین صورت است که پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شدة خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت اثبات حق دادگاه مبادرت به صدور رأی به نفع خواهان نموده و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت نماید با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن تصریح گردیده و اگر رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از ناحیة خوانده را دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراضی داشته باشد می تواند در مهلت مقرر که در ذیل رأی ذکر و تصریح می شود به آن اعتراض نماید.

اظهارنامه مطالبه اجور معوقه

مؤجر می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه صالح بابت اجور معوقه طی ارسال اظهارنامه بطرفیت مستأجر و شرح آنچه که از وی مطالبه دارد را ضمن آن به مستأجر ابلاغ نماید و مستأجر می تواند به آن پاسخ داده و یا آنرا بدون پاسخ گذارد و در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نمی باشد.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

دریافت وکیل

قبل از هر اقدامی درمورد معاملات ملکی با وکیل متخصص در امور املاک مشورت کنید.گروه وکلای ملکبانان با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود آماده همکاری و قبول وکالت در کلیه دعاوی ملکی هستند.ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.برای دریافت مشاوره با شماره های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید.